CÍLE VINAŘSKÉ TURISTIKY

Cestování za vínem, jedna z nejkrásnějších povinností sommeliera. Procestujte s námi celý vinařský svět. Nahlédněte s námi pod pokličku vinařských cílů České republiky - Znojmo, Valtice či Sklepní kolonii ve Vrbici.

VÝZNAMNÉ TURISTICKÉ CÍLE VINAŘSKÉ TURISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY

ZNOJMO A LOUCKÝ KLÁŠTER

Stejně jako jiné evropská vinařská centra, tak i Znojmo a okolí vděčí za svou historii Římanům. Zdejší vinohradnictví by nebylo celé bez Veltlínského zeleného, ale součástí místních tradic je i Müller Thurgau či Sauvignon a Pálava. Historie centra oblasti je spojena s rokem 1226, když město Znojmo bylo povýšeno na královské město. Součástí historie je i Loucký klášter, založený roku 1190. I nadále je město centrem této oblasti a současně významné vinařské centrum. Dodnes je město spjato s vinařstvím a vinohradnictvím a současně významným centrem znojemské podoblasti.
Klášter v Louce byl založen roku 1190 a po staletí byl v této oblasti centrem uměleckého, duchovního a hospodářského života. Sídlem po mnoho let byl pro řád premonstrátů, kteří však odešli za dob reforem Josefa II. Jeho pohnutá historie pokračuje v dalších letech – byla zde továrna, vojenská akademi či kasárna, a to až do roku 1993. V dnešní době je klášter spojen se společností Znovín Znojmo, která zde má návštěvnické centrum, spojené s bednářským muzeem a rozsáhlými vinnými sklepy.


MALOVANÝ SKLEP V ŠATOVĚ

Jedinečný vinný sklep, jehož stěny zdobí plastické malby, vytvořené na pískovcovém podkladu. Malovaný sklep je vyhlouben nedaleko Šatova a zajímavostí je, že se zde nikdy víno nevyrábělo, ani neskladovalo. Byl vybudován za účelem prostor pro soukromou vinárnu. Barevné plastiky jsou dílem Maxmilliana Appeltauera. Celých 36 let pracoval na výzdobě a dnes se jedná o evropskou raritu.

KŘIŽOVÝ SKLEP PŘÍMĚTICE

Křížový sklep v Příměticích patří k největším svého druhu na světě, respektive je 2. největší. Zrají zde vybraná vína ze Znojemska, je unikátní svou akustikou a velmi zajímavým prvkem je tzv. „jezuitský telefon“ – pokud promluvíte do zdi, klenba přenese zvuk na opačnou stranu. Tento křížový sklep nechali postavit jezuité mezi lety 1740 – 1756 a to na půdorysu kříže – hlavní chodba je dlouhá 110 metrů a široká necelých 10 metrů. Výška klenby je 6 a půl metru, přičemž v hlavní kopuli o další 1 a půl metru vyšší.

GENOFOND ČR

Pod pojmem Genofond České republiky můžeme nalézt sbírku odrůd révy vinné, přičemž jednotlivé odrůdy jsou vysázeny ve viniční trati Nad sklepy, blízko vinařské obce Vrbovec. Genofond České republiky zahrnuje 290 odrůd – pěstované šlechtěné odrůdy i starší a krajové, jež nenalezneme ve Státní odrůdové knize. O jednotlivé odrůdy pečuje Ampelos, v České republice nejstarší šlechtitelská stanice pro révu vinnou, jež byla založena roku 1895.

ŠOBES

Můžeme směle tvrdit, že se jedná o jednu z nejlepších viničních poloh v Evropě. Rozléhá se na úbočí v meandru řeky Dyje, v Národním parku Podyjí. Celková výměra vinice Šobes dosahuje 12 ha. Historie vinice sahá hluboko do dávných dob, vždyť vína z této polohy byla vysoce ceněna na královských a císařských dvorech. Do roku 1989 však vinice nebyla přístupná a až od roku 1995 se snaží společnost Znovín Znojmo obnovit zašlou slávu této výjimečné viniční polohy v České republice.

MIKULOV

Vinařská obec Mikulov je obcí s tisíciletou vinařskou tradicí. Počátek vinohradnictví sahají do 3. století n.l. a následně se rozvíjí v období Velkomoravské říše, tedy v 8. – 9. století. V 11. století je vystavěn hrad v Mikulově a právě z této doby pocházejí první písemné zprávy o vinicích. Od r. 1249 započíná vláda Lichtenštejnů, jež podporují místní vinohradnictví. Ve 14. století již viniční tratě převažují nad zemědělskou půdou. Vrcholem zdejšího vinařství je rok 1575, tedy rok, kdy se moci ujali Dietrichsteinové. Viniční tratě dosahují rozlohy více než 800 ha. Poté v 18. století sužuje město řada požárů a vše vrcholí ve století 19., kdy historie vinařských podniků zasahuje do roku 1873. Poté prochází místní vinařství vlnou socializmu a následně privatizace. Dnes zde nalezneme jak velké vinařské podniky, tak malá rodinná vinařství.

 

VALTICE, NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM

Hlavní město vína, tak přesně tímto titulem se pyšní vinařská obec Valtice. Jedná se o velmi starou osadu, o níž jsou první písemné zprávy z 12. století. Od té doby jsou Valtice v držení několika šlechtických rodů. Pohromou pro Valtice byla přítomnost husitských vojsk. Město na počátku 20. století nemělo kromě dvou malých cihelen a vinařského závodu žádný průmysl. Obyvatelé se z osmdesáti procent zabývali zemědělstvím, jmenovitě pěstováním ovoce, méně již vinařstvím.
Valtice jsou tudíž spojeny s pěstováním révy vinné velice úzkým svazkem, tradice je pak tisíciletá. Díky této tradici jsou dnes Valtice druhou největší vinohradnickou obcí v České republice. Sídlí zde mnoho vinařských institucí – Národní vinařské centrum, Vinařská akademie či Svaz vinařských podniků. Od roku 1873 zde pak působí jediná Střední vinařská škola v České republice. Dnes zde místní vinaři obhospodařuji více než 587 ha viničních tratí.
Národní vinařské centrum je obecně prospěšnou organizací, jejímž cílem je pozvednout vinařskou turistiku, povědomí o víně a vinnou kulturu v České republice. Mezi hlavní aktivity NVC řadíme obecnou podporu a propagaci moravských a českých vín (v tomto bodě úzce spolupracuje s Vinařským fondem České republiky), vydávání odborné vinařské literatury a literatury s vinařskou tématikou, včetně map, informačních brožur apod. Dále pořádá Národní soutěže vín a spravuje degustační expozici vín – Salon vín České republiky, přitom provozuje specializované degustační pracoviště a současně pořádá školení a semináře pro vinaře, odborníky z praxe i širokou veřejnost.
Národní vinařské centrum bylo založeno roku 2001 a více informaci o jeho jednotlivých programech, vzdělávacích seminářích a další zajímavosti, získáte na stránce: http://www.vinarskecentrum.cz/

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VINAŘSKÁ

Střední škola s bohatou historií si za své sídlo vybrala právě Valtice, místo, které je dnes centrem vinařské kultury a vzdělávání. Škola byla založena již 15. listopadu 1873 pod názvem Rolnicko-vinařská škola. Dnes je jedinou střední školou v České republice, na níž se vyučuje vinohradnický obor s maturitou. Největšího významu dosáhla v dobách C. a K. mocnářství. Dnes má škola vlastní hospodářství, viniční tratě a využívá moderní sklepní technologie. Zajímavostí je, že vína získávají přední umístění na celostátních výstavách.

 

VINAŘSKÁ AKADEMIE VALTICE

Instituce Vinařská akademie ve Valticích byla založena roku 1996. Jejím hlavním cílem je vzájemná spolupráce v oblastech vzdělávání a propagace vinohradnictví, vinařství, sommelierství a gastronomie.
Nabízí jednotlivé vzdělávací programy v oboru, nejen pro pracovníky v gastronomii, ale taktéž pro širokou veřejnost se zájmem o gastronomii a sommelierství.
Více informací naleznete na tomto odkazu: http://www.vinarska-akademie.cz/

 

PAVLOV

Vinařská obec Pavlov je s vínem spjata od počátku vinohradnictví na našem území. Již od 3. století n.l. zde datujeme první vinohrady, kdy zde sídlí římští legionáři. Rozmach vinohradnictví pak nastává jíž v 9 století n.l.. První zmínky o této obci pocházejí z 11. století a roku 1444 se pak stává největší vinařskou obcí v Mikulovském regionu. Nejhoršími časy byly pro víno, vinohradnictví a vinařství v Pavlově války, které zapříčinily razantní omezení pěstování révy vinné v obci Pavlov. Vrcholem je století 18., kdy obdobím útlumu byly světové války. Dnes spadá obec pod Mikulovskou vinařskou podoblast. Dnes zde můžeme najít nejen kvalitní vinaře, vína, ale i nezapomenutelnou atmosféru.

SKLEPNÍ KOLONIE VRBICE

Obec Vrbice leží ve Slovácké vinařské podoblasti a jednou z největších zajímavostí, mimo krásná vína, patří vinné sklepy, jež jsou vystavěny až v 7 patrech nad sebou. Nehledejme však honosné sklepy, jsou to kamenné sklepy s gotickými oblouky. Jednotlivé kolonie sklepů byly vybudovány v průběhu staletí. Kolonie Na sklepech vznikla v 2. polovině 17. století a dnes je součástí zástavby města Vrbice. Dle legend pak tyto sklepy byly spojeny s čejkovickou tvrzí. S odstupem času, na přelomu 18. a 19. století dochází k vybudování známější kolonie sklepů – Stráž.

HUSTOPEČE

Vinařská obec Hustopeče patřila kdysi k významným vinařským centrům, kdy se zde rozléhaly nejrozsáhlejší plochy vinic a bujel zde čilý obchod s vínem. Bohatá tradice vinařství sahá až do středověku a dnes na ni mnozí vinaři navazují. Historie vinařství sahá až do 13. století, kdy datujeme první záznamy o této činnosti. Nejvýznamnějším obdobím pro hustopečské vinařství je doba, kdy město spadá pod klášter Aula Regia (1323 – 1600). V 16. a 18. století dosahují Hustopeče vrcholu vinařství, kdy se stávají největší vinařskou obcí. Bohužel, 30.-ti letá válka zpustoší takřka 90% vinohradů, které jsou opuštěny. Až za 150 let jsou vinice obnoveny a v 18. století se stávají prvním vinohradnickým městem Moravy, a to až do roku 1900, kdy pod Hustopeče spadá 578 ha vinic. Úpadek pak zaznamenáváme během nákazy révokazu a světových válek. Dnes však město opět navazuje na svou bohatou historii a je známé jako město krásných vín.

MODRÉ HORY

Oblast Modré Hory je významnou vinařskou oblastí, doslova pokladnicí červených vín České republiky, přičemž zahrnuje obce Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice, Vrbice. Révu vinnou zde můžeme nalézt na více než 1200 ha viničních tratí, které z větší poloviny zabírají červené odrůdy. Zdejším viničním plochám vládnou odrůdy Frankovky, Modrého Portugalu i Svatovavřineckého.

VELEHRAD

Roku 1205 byl ve Velehradě založen cisterciácký klášter, první cisterciácký na našem území, který získává v průběhu staletí mnohá privilegia. Rozvoj kláštera byl pozastaven na přelomu 14. a 15. století v období husitských válek. Klášter byl kolébkou vinařství a vinohradnictví, avšak v polovině 19. století je zde pouze 3,5 ha vinic a roku 1900 zkáza vrcholí naprostým vyklučením vinic. Dnes však navazuje klášter na svou tradici a probíhá „renesance“ vinařství na Velehradě.

BZENEC

V minulosti byl Bzenec městem královským, avšak ani dnes neztrácí město na významu. Je důležitým hospodářským i obchodním centrem regionu a je taktéž velmi známé pro svá znamenitá vína. Bylo významným střediskem raně středověkého života a největšího významu zažívá za vlády Karla IV. V novodobé historii pak můžeme znát pojem „Bzenecká lipka“ – víno z Ryzlinku rýnského či je známá pro svou kvalitní šumivá vína z této oblasti.

STŘÁŽNICE

První písemné zmínky o Strážnici pocházejí již z roku 1086, kdy byla bohatým tržním městem. Postupem času se město dostává do rukou mnohé šlechty a ta postupně podporuje rozvoj města, ačkoliv se již město nedostane nikdy na svou historickou úroveň. Zemědělství a skromná řemeslná výroba a průmysl tvořil vždy charakter města, který se dodnes nezměnil. Horenské právo získává město již roku 1417 a největšího rozmachu vinařství zažívá na přelomu 16. a 17. a poté je vývoj ovlivněn historickým vývojem na našem území.

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku )
opiště kód
antispam
     Více informací

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace